در مهاجرت \پناهندگی ما باید همواره انتظار این را داشته باشیم که کارها بر طبق برنامه پیش نرود و ما درگیر مشکلات بیشتری بشویم. ممکن است کار خوب پیدا نکنیم و یا جواب منفی بگیریم اتفاق های دیگری در زندگی ما روی دهد.

Advertisements