در مهاجرت\پناهندگی وقتی که دارید برای کاری اقدام می کنید نباید به برگشتن فکر کنید و فقط باید به این فکر کنید که چگونه آن راه را به بهترین نحو ممکن طی کنید.

Advertisements