اینترویو Interview دو مرحله یا در بعضی مواقع سه مرحله داره : مرحله اول از شما میپرسند که چطور به هلند رسیدید که این مرحله در نوع خودش میتونه خیلی مهم باشه درصورتی که به صداقت گفتار شما شک کنند در مصاحبه اصلی شما خیلی تاثیر گذاره ! پس سعی کنید داستانهای علمی و تخیلی تعریف نکنید برای نمونه از یکی پرسیده بودند که چطور رسیدی هلند گفته بود با موتور گازی ! معمولا ایرانی ها یا با ویزا شینگن میان هلند و یا با ویزا ، پاس جعلی

Advertisements